Tamil Eelam

tamil-eelamTamil Eelam (Tamil: தமிழ் ஈழம், tamiḻ īḻam) Tamil Eelam’ın Özgürlük Kaplanları (TEÖK) tarafından Sri Lanka adasının Kuzey ve Doğu kısımlarında sahip olmak istedikleri özgür devlete verdikleri isimdir. Ilaṅkai (இலங்கை) ve Īḻam (ஈழம்) kelimeleri adanın tümünün Tamil dilindeki adlarıdır.

Tamil Eelam yalnızca TEÖK tarafından bağımsız devlet olarak Devamını Oku

Tanzanya

tanzanyaTanzanya (Swahili dilinde Jamhuri ya Muungano wa Tanzania), Doğu Afrika’da, bir ülkedir. Kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Rwanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güneyinde Zambiya, Malawi ve Mozambik ile komşudur. Doğusunda Hint Okyanusu Devamını Oku

Gazze Şeridi

Uluslararası toplumda tanınmayan ve Filistin Özerk Yönetimi tarafından işgal altındaki Filistin toprakları olarak tanımlanan şu anda fiilen Hamas tarafından yönetilen, (Arapça’da: قطاع غزة = Qitˁɑ’ Ġazzah/Qita’ Ghazzah, İbranice’de: רצועת עזה Retzu’at ‘Azza); diye anılan Orta Doğu’da Akdeniz kıyısındaki Gazze dar bir sahil şerididir. Adını en büyük şehri Gazze’den alır.Güneybatı’da Mısır, kuzeyde ve doğuda İsrail ile komşu, uzunluğu 41 km., genişliği ise Devamını Oku

Filistin

filistinFilistin Devleti (Arapça: السلطة الوطنية الفلسطينية / Es Sulta el Vataniyye el Filistiniyye), Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni yöneten geçici bir idari örgüttür. Filistin Ulusal Yönetimi 1994’te, İsrail hükûmeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında yapılan Oslo’daki uzlaşma görüşmelerinden sonra iki taraf arasındaki uzlaşma görüşmeleri sırasında 5 yıllık geçici dönem hükûmeti olarak Devamını Oku

İsrail

israil-bayrakİsrail (İbranice: יִשְרָאֵל, Yisra’el; Arapça: إسرائيل, İsrā’īl), ya da resmî adıyla İsrail Devleti (İbranice: מדינת ישראל), Medīnat Yisra’el; Arapça: دولة إسرائيل, Dawlat Isrā’īl), Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde bulunan bir devlettir. Coğrafi olarak, Asya kıtasında bulunmaktadır; batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde ise Mısır ve Kızıldeniz ile çevrilidir. Başkenti Kudüs’tür. Bu durum BM tarafından tanınmamaktadır. İsrail, nüfusunun çoğunluğu Yahudi olan tek devlettir.[4] Uzun ve dar bir şekile sahip olan İsrail, 470 km uzunluğunda olup, en geniş bölgesi yaklaşık 135 km’dir. Sınırları ve ateşkes hatları içerisinde kalan toplam yüzölçümü 27.817 km²’dir. İsrail, yaklaşık 7.282.000’luk nüfusuyla, çeşitli din, kültür ve sosyal geleneklere sahip insanları Devamını Oku

Tayland

taylandTayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland bir uzakdoğu ülkesidir. Krallıkla yönetilmektedir, ana dili Taycadır, nüfusun %90 lık büyük bölümü budist inanışına sahiptir. Kutsal Tapınaklarda beslenilen siyam kedisi tüm dünyada ünlüdür. Thai dilinde melekler şehri anlamını taşıyan Bangkok ise başkentidir. Turizme önem verilir, turistler saygıyla ve çiçeklerle karşılanır. Budist geleneği gereği ülkede budizm için Devamını Oku

Tayvan

Tayvan (Çince: 臺灣 ya da 台灣, pinyin: táiwān) Doğu Asya’da Çin’in ve Japonya’nın güneyinde, Filipinler’in kuzeyinde bir adadır. Günümüzde Tayvan adı, Tayvan (Formoza) adasıyla birlikte Büyük Okyanus’undaki Lanyu ve Lüdao adaları, Tayvan Boğazı’ndaki Penghu, Matzu ve Kinmen adaları gibi Çin Cumhuriyeti yönetimi altındaki topraklara Devamını Oku

Togo

togo3Togo, (resmi adı:Togo Cumhuriyeti, ing:Republique Togolaise ) Batı Afrika’da, Benin Körfezi kıyısında, Benin ile Gana arasında yer alan ülke.
Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi, 1 10 Batı boylamı. Yüzölçümü, 56,785 km² olup sınırları toplam 1,647 km, sınır komşuları ise; Benin 644 km, Burkina Faso 126 km, Gana 877 km

Sahil şeridi: 56 km

İklimi: tropikal

Arazi yapısı: Kuzeyde dalgalı savanlar, ortada tepeler, güneyde platolar, kıyıda bataklıklı alçak ovalar yer alır. En alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m, en yüksek noktası 986 m Agou Tepesi

Doğal kaynakları: Fosfat, kireçtaşı, mermer, işlenebilir arazi

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %38, daimi ekinler: %7, otlaklar: %4, ormanlık arazi: %17, diğer: %34 (1993 verileri)

Sulanan arazi: 70 km² (1993 verileri)

Doğal afetler: kuraklıklar

Yönetim

Ülke adı: Resmi tam adı: Togo Cumhuriyeti kısa şekli : Togo

Yerel tam adı: Republique Togolaise

Eski adı: Fransız Togo Bölgesi

İdari bölümler: 5 bölge; De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre, Maritime

Bağımsızlık günü: 27 Nisan 1960 (Fransa’dan)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Nisan (1960)

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), Entente, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), MIPONUH, NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomi

Satınalma Gücü paritesi 2000 verileri ile 7.3 milyar $ olup, reel büyüme: %3.4’tür. (2000 verileri)

Sektörel bileşim: iş gücü, 1.74 milyon olup, tarım: %42, endüstri: %21, hizmet: %37 (1997)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)

Endüstri: Fosfat madenciliği, tarım ürünleri, çimento, el sanatları, tekstil, meşrubat

92 milyon kWh (1999) elektrik üretimine karşılık, elektrik tüketimi: 511.6 milyon kWh (1999) elektrik ithalatı: 426 milyon kWh (1999)

Tarım ürünleri: Kahve, kakao, pamuk, yer fıstığı, mısır, fasulye, pirinç, darı ve benzeri ürünlerdir. Kuzey bölgelerinde daha çok hayvancılık, kıyı ve akarsu boylarında balıkçılık yapılır.

İhracat: 336 milyon $ (2000)

İhracat ürünleri: Pamuk, fosfat, kahve, kakao, kiremit tuğlası, çimento.

İhracat ortakları: Nijerya, Brezilya, Kanada, Filipinler (1999)

İthalat: 452 milyon $ (2000)

İthalat ürünleri: Makine ve parça, gıda maddeleri, petrol ürünleri, pamuklu dokuma.

İthalat ortakları: Gana, Çin, Fransa, Fildişi Sahili (1999)

Dış borç tutarı: 1.5 milyar $ (1999)

Para birimi: Afrika Frankı (XOF)

Para birimi kodu: XOF

Mali yıl: Takvim yılı

togoh Such internet www.paper-writer.org/ essay writer gathering sites, whether myspace, facebook, or xanga, allow people to find new friends, interact, and share pictures and video

Tonga

Tonga Krallığı Okyanusya’da bir adalar ülkesi. 1970 yılında Birleşik Krallıktan bağımsızlığını kazanmıştır. İngiliz Milletler Topluluğuna üyedir.
Konum: Okyanusya’da, Güney Büyük Okyanusunda takımadalar.

Coğrafi konumu: 20 00,Güney enlemi, 175 00 Batı boylamı

Haritadaki konumu: Okyanusya

Yüzölçümü: 748 km²

Sınırları: 0 km

Sahil şeridi: 419 km

İklimi: tropikal

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Büyük Okyanus 0 m

en yüksek noktası: Kao Adasında 1,033 m

Doğal kaynakları: Balık, verimli topraklar

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24

daimi ekinler: %43

otlaklar: %6

ormanlık arazi: %11

diğer: %16 (1993 verileri)

Doğal afetler: Siklonlar, depremler, volkanik etkinlikler
Nüfus: 104,227 (Temmuz 2001 verileri)

Nüfus artış oranı: %1.79 (2001 verileri)

Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)

Bebek ölüm oranı: 14.08 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)

Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.25 yıl

erkeklerde: 65.83 yıl

kadınlarda: 70.78 yıl (2001 verileri)

Ortalama çocuk sayısı: 3 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

Ulus: Tongalı

Nüfusun etnik dağılımı: Polinezyalılar, Avrupalılar 300

Din: Hıristiyan

Diller: Tongaca, İngilizce

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler

toplam nüfusta: %98.5

erkekler: %98.4

kadınlar: %98.7 (1996 verileri)

Ülke adı: Resmi tam adı: Tonga Krallığı

kısa şekli : Tonga

Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi

Başkent: Nuku’alofa

İdari bölümler: 3 ada; Ha’apai, Tongatapu, Vava’u

Bağımsızlık günü: 4 Haziran 1970 (İngiltere’den)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Haziran (1970)

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), Sparteca, SPC (Güney Pasifik Komisyonu), SPF, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) If you don’t have all those parts https://www.paperovernight.com/ together, all this national comparability falls apart, he said

Togo

Togo, (resmi adı:Togo Cumhuriyeti, ing:Republique Togolaise ) Batı Afrika’da, Benin Körfezi kıyısında, Benin ile Gana arasında yer alan ülke.
Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi, 1 10 Batı boylamı. Yüzölçümü, 56,785 km² olup sınırları toplam 1,647 km, sınır komşuları ise; Benin 644 km, Burkina Faso 126 km, Gana 877 km

Sahil şeridi: 56 km

İklimi: tropikal

Arazi yapısı: Kuzeyde dalgalı savanlar, ortada tepeler, güneyde platolar, kıyıda bataklıklı alçak ovalar yer alır. En alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m, en yüksek noktası 986 m Agou Tepesi

Doğal kaynakları: Fosfat, kireçtaşı, mermer, işlenebilir arazi

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %38, daimi ekinler: %7, otlaklar: %4, ormanlık arazi: %17, diğer: %34 (1993 verileri)

Sulanan arazi: 70 km² (1993 verileri)

Doğal afetler: kuraklıklar

* Nüfus artış oranı: %2.6 (2001 verileri)
* Mülteci oranı: 0.15 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
* Bebek ölüm oranı: 70.43 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 54.35 yıl

* erkeklerde: 52.38 yıl
* kadınlarda: 56.38 yıl (2001 verileri)

Ortalama çocuk sayısı: 5.32 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)

HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %5.98 (1999 verileri)

HIV/AIDS – hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (1999 verileri)

HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 14,000 (1999 verileri)

Ulus: Togolu

Nüfusun etnik dağılımı: Afrika yerlileri (37 kabile; Ewe, Mina, ve Kabre en büyükleridir) %99, Avrupalılar, Suriye ve Lübnanlılar %1

Din: Yerel inançlar %59, Hıristiyan %29, Müslüman %12

Diller: Fransızca (resmi ve ticaret dili), Ewe ve Mina (güneyde kullanılan iki Afrika yerel dili), Kabye (ya da Kabiye) ve Dagomba (kuzeyde kullanılan iki Afrika yerel dili)

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler toplam nüfusta: %51.7 erkekler: %67 kadınlar: %37 (1995 verileri)

Ülke adı: Resmi tam adı: Togo Cumhuriyeti kısa şekli : Togo

Yerel tam adı: Republique Togolaise

Eski adı: Fransız Togo Bölgesi

İdari bölümler: 5 bölge; De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre, Maritime

Bağımsızlık günü: 27 Nisan 1960 (Fransa’dan)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Nisan (1960)

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), Entente, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), MIPONUH, NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Ein ghostwritinghilfe.com/ auslandsjahr erweitert den horizont und kann für die persönliche entwicklung jugendlicher ungemein förderlich sein